Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Strona głowna -> Rekrutacja do SP2

 

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 Szkoły Podstawowej nr 2  im. Juliusza Słowackiego

w Starym Sączu

 

 

na rok szkolny 2022/2023

 

 

§1

Podstawa prawna

 

1. Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2  im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu odbywa się na podstawie:

a)    zarządzenia nr 32/2022 Burmistrza Starego Sącza z dnia 11 lutego 2022r. w/s ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminu składania dokumentów do przedszkola i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Stary Sącz, na rok szkolny 2022/2023.

b)    Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.

 

 

§2

Zasady rekrutacji uczniów.

 

1.     Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 przyjmuje się: 

a)    z urzędu na podstawie zgłoszenia  (zał.1) dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2,

b) na pisemny wniosek rodziców (zał.2) uczniów, zamieszkałych poza obwodem szkoły, jeżeli są wolne miejsca.

2.     Decyzję w sprawie przyjęcia uczniów spoza obwodu, podejmuje dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 na podstawie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną.

 

§3

Termin rekrutacji uczniów.

 

1.     Złożenie wniosku o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 2 im.J.Słowackiego w Starym Sączu od 22 lutego 2022 r. do 11 marca 2022 r.

2.     Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 21 marca 2022 r.

3.     Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka, które zostało zakwalifikowane od 21 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.

4.     Podanie do wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych 4 kwietnia 2022 r.

5.     Procedura odwoławcza od  4 kwietnia 2022 r.

6.     Postępowanie uzupełniające od  1 czerwca 2022 r. do  8 czerwca 2022 r.

 

§4

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów.

 

1.     Zapisu dokonują rodzice osobiście na podstawie dowodu osobistego.

2. Zapisy dzieci do klas pierwszych odbywają się w sekretariacie szkoły (przy ul. Daszyńskiego 23, tel. 18-4460481 ) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 i obejmują dzieci mające rozpocząć naukę w szkole od 1 września danego roku.

3.   Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrekcję szkoły, dokonuje przydziału kandydatów do klas pierwszych a lista uczniów przyjętych zostaje wywieszona w budynku szkoły.

4. Wykaz podręczników obowiązujących w danym roku szkolnym jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły do końca maja.

5.     Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszymi zasadami podejmuje dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.

 

§5

Tryb odwoławczy.

1. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, rodzic ucznia może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.

2. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

3. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

Załacznik nr 1 (plik .pdf)

 

Załącznik nr 2 (plik .pdf)

 

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.