Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Strona głowna -> Dokumenty Szkolne

Informator o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów w SP2

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych "OŚWIATA" w roku szkolnym 2020/21

Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Starym Sączu

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych

Zasady korzystania z komputerów w bibliotece

Program profilaktyczno-wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2

PROCEDURY ZACHOWANIA I POSTĘPOWANIA W  GABINECIE PEDAGOGA SZKOLNEGO W CELU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM COVID - 19

Plan pracy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Starym Sączu w roku szkolnym 2022/2023

Informacje dotyczące korzystania ze stołówki szkolnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Przedmiotowe Zasady Oceniania, wymagania edukacyjne

Regulamin Monitoringu Wizyjnego na terenie szkoły


WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. J. SŁOWACKIEGO W STARYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2022/23
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. J. SŁOWACKIEGO W STARYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2022/23
Statut Szkoły Podstawowej nr 2 - stan na 1września 2022 r.
Klauzula informacyjna RODO
Nowy System Edukacji - informacja
Informacje w sprawie „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz”
1. UCHWAŁA NR IV/66/2018 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz” 2. Regulamin przyznawania stypendium naukowego dla uczniów, za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej. 3. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego/sportowego/artystycznego
Procedury szkolne
Zasady rekrutacji do klasy pierwszej
Zasady rekrutacji do klasy pierwszej wraz z załącznikami
Wniosek o przyjecie do klasy pierwszej publicznej Szkoły Podstawowej
Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej Szkoły Podstawowej
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.