Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych


Regulamin jest integralną częścią Regulaminu korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.

1. Podręczniki (materiały edukacyjne) są własnością organu prowadzącego szkołę  i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza lub udostępnia uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową  i elektroniczną na okres danego roku szkolnego.

3. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i godzinach uzgodnionych pomiędzy wychowawcą klasy, a nauczycielem bibliotekarzem.

4. Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później, niż do dnia 10 września danego roku szkolnego. Wypożyczenie może również nastąpić w innym terminie, w trakcie roku szkolnego z przyczyn niezależnych od szkoły.

5. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole, uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej nie później niż do 20 czerwca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego zwracają podręcznik nie później niż do 31 sierpnia.

6. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciel wychowawca i bibliotekarz dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

7. W przypadku zagubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów podręcznika lub zakup nowego egzemplarza.

8. W przypadku zniszczenia  lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować o tym nauczyciela wychowawcę i bibliotekarza i zobowiązany jest do postępowania zgodnie z zapisem w punkcie 7 niniejszego regulaminu.

9.  W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

10. Bezpośrednio po otrzymaniu wypożyczonych podręczników szkolnych należy niezwłocznie sprawdzić ich stan. W przypadku uszkodzeń/zniszczeń należy ten fakt natychmiast zgłosić.

11.Ćwiczenia stają się własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.
12. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik, używania go zgodnie z przeznaczeniem i chronienia przed zniszczeniem i zgubieniem.

13. Wypożyczone podręczniki muszą być obłożone okładką ochronną, którą można  łatwo  zdjąć nie niszcząc książki.

14.  Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

15. Uzupełniona danymi ucznia rubryczka na końcu książki czyni go odpowiedzialnym za podręcznik, jego stan i pozostałe zbiory edukacyjne.

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.