Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

REGULAMIN XXI EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU “JAN PAWEŁ II – MÓJ AUTORYTET”


Organizatorzy:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zębie

Gmina Poronin

 Cele konkursu:

 • propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania i kształcenia

 • prezentowanie dzieciom i młodzieży postaci papieża Jana Pawła II jako ważnego autorytetu moralnego współczesnego świata

 • eksponowanie związków Jana Pawła II z Małopolską

 • rozwijanie u uczniów uzdolnień plastycznych, literackich i multimedialnych

 • kształtowanie poczucia solidarności z rówieśnikami z innych szkół

 Kategorie wiekowe uczestników:

 1. Oddziały przedszkolne i „zerówki”

 2. Klasy I – III szkoły podstawowej

 3. Klasy IV – VI szkoły podstawowej

 4. Klasy VII – VIII szkoły podstawowej

 KONKURS PLASTYCZNY

 Kategoria: oddziały przedszkolne i „zerówki”

Temat: Jan Paweł II – święty uśmiechnięty. Praca plastyczna, format i technika dowolne, oprócz malarstwa na szkle i wykonania techniką nietrwałą np. plasteliną. Prace należy oprawić w ramkę z papieru lub kartonu. Dołączyć metryczkę i zgody RODO – wydruk z regulaminu.

 Kategoria: klasy I – III szkoły podstawowej

Temat: Jan Paweł II – święty uśmiechnięty. Praca plastyczna, format i technika dowolne, oprócz malarstwa na szkle i wykonania techniką nietrwałą np. plasteliną. Prace należy oprawić w ramkę z papieru lub kartonu. Dołączyć metryczkę i zgody RODO – wydruk z regulaminu.

Kategoria: klasy IV – VI szkoły podstawowej

 Temat: Jan Paweł II – pielgrzym wszechczasów. Praca plastyczna, format i technika dowolne, oprócz malarstwa na szkle i wykonania techniką nietrwałą np. plasteliną. Prace należy oprawić w ramkę z papieru lub kartonu. Dołączyć metryczkę i zgody RODO – wydruk z regulaminu.

 Kategoria: klasy VIIVIII szkoły podstawowej

 Temat: Jan Paweł II – pielgrzym wszechczasów. Praca plastyczna, format i technika dowolne, oprócz malarstwa na szkle i wykonania techniką nietrwałą np. plasteliną. Prace należy oprawić w ramkę z papieru lub kartonu. Dołączyć metryczkę i zgody RODO – wydruk z regulaminu.

 KONKURS LITERACKI

 Kategoria: klasy IV – VI szkoły podstawowej

Temat: Zachęć rówieśników do przeczytania wybranej książki o Janie Pawle II. Forma – opinia o książce. (Czcionka Times New Roman 12, wydruk A4). Dołączyć metryczkę i zgody RODO – wydruk z regulaminu.

 Kategoria: klasy VII - VIII szkoły podstawowej

 Temat: Wstań, nie skupiaj się na słabościach i wątpliwościach, żyj wyprostowany„ Jan Paweł II Jak rozumiesz słowa ojca świętego. Odnieś się do przykładów z literatury i życia. Forma – rozprawka. (Czcionka Times New Roman 12, wydruk A4). Dołączyć metryczkę i zgody RODO – wydruk z regulaminu.

 KONKURS KOMPUTEROWY

 Kategoria: klasy I - III szkoły podstawowej - rysunek w programie Paint

Temat: Rodzice Jana Pawła II.

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać rysunek w edytorze grafiki Microsoft Paint ( lub jego odpowiedniku np. Kolour Paint, Gnu Paint) zapisany w formacie *.bmp lub *.jpg. Jeżeli ze szkoły jest zgłaszana więcej niż jedna praca, to prosimy o umieszczenie ich na jednym nośniku danych (płyta CD, DVD, pendrive) i opisanie zawartości. Rysunek może być kolorowy lub w odcieniach szarości. Ponadto należy wysłać wydruk rysunku w formacie A4. Jeżeli rysunek jest kolorowy, to wydruk także powinien być w kolorze. Proszę zwrócić uwagę na to, aby wersja papierowa była dobrej jakości. W związku z tym, iż rysunki będą eksponowane na pokonkursowej wystawie prosi się o wysyłanie wydruków w sztywnych teczkach formatu A4. Organizator nie zwraca nośników danych. Dołączyć metryczkę i zgody RODO – wydruk z regulaminu.

Kategoria: klasy IV - VI szkoły podstawowej - rysunek w programie Paint

Temat: Pielgrzymka Jana Pawła II do Ludźmierza.

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać rysunek w edytorze grafiki Microsoft Paint ( lub jego odpowiedniku np. Kolour Paint, Gnu Paint) zapisany w formacie *.bmp lub *.jpg. Jeżeli ze szkoły jest zgłaszana więcej niż jedna praca, to prosimy o umieszczenie ich na jednym nośniku danych (płyta CD, DVD, pendrive) i opisanie zawartości. Rysunek może być kolorowy lub w odcieniach szarości. Ponadto należy wysłać wydruk rysunku w formacie A4. Jeżeli rysunek jest kolorowy, to wydruk także powinien być w kolorze. Proszę zwrócić uwagę na to, aby wersja papierowa była dobrej jakości. W związku z tym, iż rysunki będą eksponowane na pokonkursowej wystawie prosi się o wysyłanie wydruków w sztywnych teczkach formatu A4. Organizator nie zwraca nośników danych. Dołączyć metryczkę i zgody RODO – wydruk z regulaminu.

 Kategoria: klasy VII - VIII - prezentacja multimedialna

Temat: Ekumeniczne wątki w biografii Jana Pawła II.

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać prezentację multimedialną opracowaną w programie Microsoft Power Point ( *.ppt, *.pptx) lub Libre Office Impress ( *.odp). Jeżeli ze szkoły jest zgłaszana na konkurs komputerowy więcej niż jedna praca, to prosimy o umieszczenie ich na jednym nośniku danych (płyta CD, DVD, pendrive) i opisanie zawartości. Organizator nie zwraca nośników danych. Dołączyć metryczkę i zgody RODO – wydruk z regulaminu.

 Warunki uczestnictwa: 

 • konkurs jest przeznaczony dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych z woj. małopolskiego i jest podzielony na kategorie wiekowe;

 • organizator przyjmuje wyłącznie prace indywidualne;

 • każda z prac może być zgłoszona do konkursu tylko raz; prace, które zostały zgłoszone do bieżącej edycji konkursu, a brały udział już w poprzednich, zostają automatycznie zdyskwalifikowane;

 • ilość przyznanych nagród zależy od poziomu wykonania nadesłanych prac konkursowych;

 • do każdej pracy musi być załączona metryczka pracy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz opiekuna (RODO) - załączniki nr 1, 2, 3 do kopiowania na końcu regulaminu, ich brak uniemożliwia udział w konkursie;

 • prace literackie składające się z kilku kartek spiąć zszywaczem wraz z metryczką;

 • termin nadsyłania prac do 31 marca 2022 r., decyduje data stempla pocztowego;

 • nadesłane prace pozostają u organizatora;

 • rozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych kategoriach dokonają komisje powołane przez organizatora;

 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych środkach masowego przekazu i na stronie

internetowej szkoły www.zswzebie.pl do 30.04.2022r., uczestnicy proszeni są o zapoznanie się z informacjami na podanej stronie;

 • podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 03.06.2022 r. o godz. 12.00 w auli nowego budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zębie;

 • prosimy o osobisty odbiór nagród i dyplomów, niezgłoszenie się powoduje przepadek

nagrody;

 • organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fragmentów lub całych prac do

publicznej prezentacji podczas podsumowań kolejnych edycji konkursu;

 • dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły – tel. 18 263 70 14

 • niniejszy regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły www.zswzebie.pl

 

Dyrektor

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zębie

mgr Piotr Malinowski

 

Załącznik nr 1 – metryczka pracy konkursowej

 

 

Konkurs wojewódzki „Jan Paweł II – mój autorytet” edycja XXI – zgłoszenie udziału

 

Kategoria:………………………………………………………………………………………………………

 

 

Imię i nazwisko uczestnika

 

 

 

 

Klasa

 

 

 

 

Pełna nazwa szkoły/placówki

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres szkoły/placówki

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon szkoły (konieczny)

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna

 

 

 

Telefon kontaktowy opiekuna

(opcjonalnie)

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 dla ucznia – zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( RODO)

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………………. przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zębie, w celach przeprowadzenia konkursu „Jan Paweł II – mój autorytet”, w tym na:

 * przetwarzanie danych osobowych podczas prac komisji konkursowych, publikację danych identyfikacyjnych ucznia na portalu społecznościowym i stronie internetowej szkoły oraz w mediach (prasa, radio, telewizja) podczas ogłaszania wyników konkursu, publikację wizerunku ucznia w postaci zdjęć z uroczystości wręczenia nagród, wystawienie prac nadesłanych na konkurs podpisanych imieniem, nazwiskiem i adresem szkoły uczestnika oraz odtwarzanie multimedialnych prezentacji konkursowych na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zębie.

 

*proszę zakreślić

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………..……………………………………………..

data i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zębie, ul. św. Anny 1/3, 34-521 Ząb.

 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zębie jest Gminny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. J. Piłsudskiego 5, Poronin 34-520, ochronadanych@poronin.pl.

 3. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści danych i ich poprawiania, sprostowania danych, usunięcia i przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie.

 4. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 5. Nieudzielenie zgody nie niesie ze sobą konsekwencji prawnych, ale uniemożliwia udział uczestnika w konkursie.

……………..……………………………………………..

data i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna

 

 Załącznik nr 3 dla nauczyciela - zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( RODO)

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela – opiekuna uczestnika konkursu

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zębie, w celach przeprowadzenia konkursu „Jan Paweł II – mój autorytet”, w tym na:

* przetwarzanie danych osobowych podczas prac komisji konkursowych, publikację danych identyfikacyjnych opiekuna uczestnika konkursu na portalu społecznościowym i stronie internetowej szkoły oraz w mediach (prasa, radio, telewizja) podczas ogłaszania wyników konkursu, publikację wizerunku w postaci zdjęć z uroczystości wręczenia nagród i podziękowań.

*proszę zakreślić

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………..……………………………………………..

data i czytelny podpis opiekuna uczestnika

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zębie, ul. św. Anny 1/3, 34-521 Ząb.

 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zębie jest Gminny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. J. Piłsudskiego 5, Poronin 34-520, ochronadanych@poronin.pl.

 3. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści danych i ich poprawiania, sprostowania danych, usunięcia i przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie.

 4. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia

  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 5. Nieudzielenie zgody nie niesie ze sobą konsekwencji prawnych, ale uniemożliwia przedstawienia pełnej informacji z rozstrzygnięcia konkursu.

 

 ……………..……………………………………………..

data i czytelny podpis nauczyciela opiekuna 

Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.