Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym „Stary Sącz za 100 lat. Alternatywne źródła energii.”


 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Stary Sącz za 100 lat. Alternatywne źródła energii.”

 

Uczniów szkół podstawowych zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym „Stary Sącz za 100 lat. Alternatywne źródła energii.”

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Starego Sącza.

Patronat medialny sprawuje portal Starosądeckie.info

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin dotyczy „Stary Sącz za 100 lat. Alternatywne źródła energii.”, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, zwany dalej „Organizatorem”.

§ 2

CELE KONKURSU

1.    Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom tematyki związanej z odnawialnymi źródłami energii.

2.    Edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej

3.    Propagowanie ekologii wśród uczniów oraz rozwijanie i pogłębianie zainteresowań w zakresie nauk przyrodniczych.

4.    Kształtowanie wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności za środowisko

5.    Pogłębienie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i ich znaczeniu w dalszym rozwoju naszej cywilizacji a w szczególności naszej gminy oraz skutków spalania paliw kopalnych

6.    Kształtowanie postaw zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs przeprowadzany jest w kategorii plastycznej.

2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów klas 0-VIII szkół

Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody przez rodzica/rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

5. Konkurs odbywa się w terminie od 7.03.2022r do 1.04.2022r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie.

6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 10 kwietnia 2022 drogą mailową do poszczególnych jednostek. Uroczysta gala finałowa odbędzie się w ramach Dnia Ziemi 20 kwietnia w hali sportowej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu. Szczegółowe informacje dot. gali zostaną przesłane drogą mailową.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian terminu gali finałowej oraz sposobu wręczania nagród.

§ 4

ZASADY KONKURSU

1. Konkurs polega na plastycznym przedstawieniu tematu.

2. Konkurs obejmuje trzy grupy wiekowe:

a. grupa I: klasy 0 – III,

b. grupa II: klasy IV – VI,

c. grupa III: klasy VII – VIII

3. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Prace mają mieć charakter indywidualny, a nie zbiorowy. Uczestnik samodzielnie wybiera formę, w jakiej przedstawi wybrane przez siebie zagadnienie. Zadaniem jest przedstawienie miasta Starego Sącza, domów, innych obiektów za 100 lat z uwzględnieniem wykorzystywanych w przyszłości odnawialnych źródeł energii ( biomasa, energia wody, energia słoneczna, geotermia, energia wiatru).

4. Prace plastycznie mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną format pracy A3. Prosimy nie używać materiałów łatwo psujących się i spożywczych.

5. Prace konkursowe muszą być opatrzone na odwrocie metryczką (imię, nazwisko, wiek/klasa, adres, telefon, adres e-mailowy, nazwa i adres szkoły, którą reprezentuje autor pracy, imię i nazwisko opiekuna – dane piszemy drukowanymi literami bądź komputerowo).

6. Prace należy dostarczać do dnia 1.04.2022r na adres: Szkoła Podstawowa nr2 im. Juliusza Słowackiego, ul. Daszyńskiego 23, 33-340 Stary Sącz.

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Wszystkie prace konkursowe podlegają ocenie powołanej przez Organizatora Komisji

Konkursowej, zwanej dalej „Komisją”.

2. Skład oraz tryb działania Komisji ustali Organizator.

3. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie między 1- 9.04.2022 r.

4. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko i/lub nazwa szkoły laureata wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej www.sp2.starysacz.pl oraz w inny sposób w ogłoszeniach o Konkursie.

6. Prace laureatów mogą być udostępniane przez Organizatora na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, a także mogą być powielane na wszelkie inne sposoby, w tym w materiałach drukowanych.

7. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane autorom.

§ 6

NAGRODY

1. Za zajęcie określonych miejsc w Konkursie Organizator przewiduje nagrody, które nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

3. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie: www.sp2.starysacz.pl oraz w siedzibie Organizatora.

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez rodziców lub prawnych opiekunów.

5. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa. (zał. 2).

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie zdobytych w Konkursie nagród.

8.Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zał. 1 metryczka

Zał. 2 zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.