Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Erasmus+ Konkurs "100 dresses against bullying" - zaproszenie


 

Uczniów naszej szkoły zapraszamy do udziału w Konkursie Literacko-Plastycznym „100 dresses against bullying”.

 

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO - PLASTYCZNEGO
„100 dresses against bullying”

 

Uczniów naszej szkoły zapraszamy do udziału w Konkursie Literacko-Plastycznym „100 dresses against bullying”.

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin dotyczy konkursu literacko-plastycznego „100 dresses against bullying.”, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Klub Erasmusa działający przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu , zwany dalej „Organizatorem”.

§ 2

CELE KONKURSU

1.      Zachęcenie dzieci do działań zmierzających do zmniejszenia lub zniwelowania problemu nękania rówieśniczego w szkole i poza nią.

2.      Zachęcenie uczniów do czytania książek w języku angielskim.

3.      Propagowanie ekologii wśród uczniów oraz rozwijanie i pogłębianie zainteresowań w tym zakresie.

4.      Kształtowanie wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności za swoje zachowanie.

5.      Kształtowanie postaw zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs przeprowadzany jest w kategorii plastyczno - językowej.

2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów klas I-VIII naszej szkoły.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

4. Przekazanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

5. Konkurs odbywa się w terminie od 4.05.2022r do 27.05.2022r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie.

6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas przedstawienia przygotowanego przez uczniów szkoły na podstawie książki Eleanor Ester „The hundred dresses”.

 

§ 4

ZASADY KONKURSU

1. Konkurs polega na plastycznym przedstawieniu tematu i opisaniu w języku angielskim.

2. Konkurs obejmuje cztery grupy wiekowe:

a. grupa I: klasy I – II,

b. grupa II: klasy III - IV,

c. grupa III: klasy V – VI

d. grupa IV: klasy VII - VIII

3. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Prace mają mieć charakter indywidualny, a nie zbiorowy. Uczestnik samodzielnie wybiera format i technikę wykonania pracy konkursowej. Zadaniem jest przedstawienie w sposób pisemny i wykonanie projektu sukienki. Projekt musi być wykonany z materiałów możliwych do ponownego przetworzenia (recyklingu).

4. Prace konkursowe muszą być opatrzone na odwrocie metryczką (imię, nazwisko, klasa – dane piszemy drukowanymi literami bądź komputerowo).

6. Prace należy dostarczać do dnia 27.05.2022r do nauczycieli języka angielskiego.

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Wszystkie prace konkursowe podlegają ocenie powołanej przez Organizatora Komisji Konkursowej, zwanej dalej „Komisją”.

2. Skład oraz tryb działania Komisji ustali Organizator.

3. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko i klasa zostaną zaprezentowane w galerii na korytarzu szkolnym a ich zdjęcia opublikowane przez Organizatora na stronie internetowej www.sp2.starysacz.pl .

6. Prace konkursowe mogą być udostępniane przez Organizatora na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, a także mogą być powielane na wszelkie inne sposoby, w tym w materiałach drukowanych.

§ 6

NAGRODY

1. Za zajęcie określonych miejsc w Konkursie Organizator przewiduje nagrody, które nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

3. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie:  www.sp2.starysacz.pl oraz u nauczycieli języka nagielskiego.

4. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa.

5.Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.