Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Strona głowna -> I N N O W A C J E -> An Illustrated Grammar Book

 

An Illustrated Grammar Book - (galeria zdjęć)

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

metodyczna

 

Temat innowacji:

Ilustrowana Książka do Gramatyki

 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu

Autor: mgr Beata Damasiewicz, mgr Agnieszka Obrzud

Przedmiot: język angielski

Rodzaj innowacji: metodyczna

Data wprowadzenia: wrzesień 2022

Data zakończenia: czerwiec 2023

 

 

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klas I-III oraz klas IV- VIII. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2022/2023 z możliwością jej kontynuowania oraz rozszerzania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych z języka angielskiego jako element wdrażany przez nauczycieli języka angielskiego w celu utrwalania gramatyki języka angielskiego na zajęciach w formie pracy indywidualnej lub grupowej, a także ciekawy sposób na pracę domową w ramach powtórek gramatycznych przed sprawdzianami oraz rozwijanie talentów i wyobraźni uczniów. Innowacja ma zachęcać i motywować uczniów do utrwalania gramatyki języka angielskiego w sposób twórczy.

 

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja An Illustrated Grammar Book jest naszą odpowiedzią na zaobserwowane potrzeby uczniów, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla I i II etapu edukacyjnego.

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonego pilotażu w roku szkolnym 2021/2022 w klasach 7a i 5a w szkole zauważyłyśmy, że uczniom najbardziej brakuje niekonwencjonalnych i skutecznych sposobów utrwalania gramatyki z języka angielskiego, dopełniających teorię. Dlatego też główną przyczyną opracowania tej innowacji była potrzeba zaoferowania uczniom nowatorskich technik, które będą sprzyjały systematyzowaniu i głębszemu zrozumieniu oraz lepszemu zapamiętaniu struktur gramatycznych funkcjonujących w języku angielskim.

 

Opis innowacji:

Założenia ogólne

1.    Innowacja jest skierowana jest do wszystkich uczniów klas I-III oraz IV-VIII.

2.    Główne założenia:

- wykorzystanie kreatywnych form pracy do wprowadzania i utrwalania konstrukcji gramatycznych, a nie tylko samej teorii (tu teoria związana z różnymi konstrukcjami gramatycznymi przekładać się będzie na jej praktyczne wykorzystanie w poprawnych kontekstach, w których te konstrukcje gramatyczne są stosowane),

- wdrożenie pracy metodą mini-projektów, które w finalnym efekcie przyczynią się do powstania Wielkiej Szkolnej Ilustrowanej Książki do Gramatyki stworzonej przez uczniów, która zostanie przekazana do biblioteki szkolnej oraz wręczona każdemu ósmoklasiście jako pomoc w kompleksowej powtórce konstrukcji gramatycznych poznanych w klasach I-VIII,

- urozmaicenie nauki języka angielskiego poprzez tworzenie przez uczniów własnych ilustracji obrazujących poznawane struktury gramatyczne, przekształcanie teorii z gramatyki języka angielskiego w formę rysunkową ułatwiającą zapamiętywanie poprawnych konstrukcji gramatycznych, wymyślanie autorskich zdań z użyciem ćwiczonych konstrukcji gramatycznych do ilustracji.

 

III. Cele innowacji

Cel główny:

- utrwalenie struktur gramatycznych objętych podstawą programową tak, aby uczeń mógł je skutecznie wykorzystywać do wyrażania w języku angielskim rozmaitych funkcji językowych w adekwatnych kontekstach sytuacyjno - tematycznych, w efekcie poprawnie je zastosować na egzaminie ósmoklasisty.

Cele szczegółowe:

- poprawa w zakresie świadomego wykorzystywania odpowiednich struktur gramatycznych,

- swobodne posługiwanie się różnymi czasami występującymi w języku angielskim,

- zachęcanie do systematycznej pracy nad precyzją językową,

- indywidualizacja procesu nauczania,

- kształtowanie u uczniów odpowiedzialności za wykonywane zadania oraz kreatywności,

- przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty,

- wspieranie uczniów klas I-III w procesie przyswajania gramatyki w formie pracy projektowej bez wprowadzania określonych reguł gramatycznych, wykorzystanie metody drilling w zapamiętywaniu konstrukcji gramatycznych.

 

IV. Metody i formy

Nauczyciel w trakcie wprowadzania lub utrwalania poszczególnych konstrukcji gramatycznych objętych podstawą programową w klasach I-VIII na lekcjach zachęca uczniów do redagowania kolejnych stron do Ilustrowanej Książki do Gramatyki, a także wspiera przy ich tworzeniu, monitoruje pracę uczniów. Po każdym mini-projekcie w klasach I-VIII (np. Present Continuous w klasie V, Present Perfect w klasach VI-VIII) ) wybiera wśród prac uczniów najciekawsze przykłady zastosowania ćwiczonej z uczniami konstrukcji gramatycznej opatrzone autorskimi rysunkami uczniów, skanuje prace, oryginały zwraca uczniom i zbiera przez cały rok szkolny materiał źródłowy, z którego w maju zostanie utworzona przez zespół redakcyjny Szkolna Ilustrowana Książka do Gramatyki- zawierająca efekty pracy uczniów naszej szkoły nad doskonaleniem gramatyki. Każdy uczeń zdający egzamin ósmoklasisty w tym roku szkolnym otrzyma kopię tej książki, którą będzie mógł wykorzystać do ostatnich powtórek gramatyki tuż przed egzaminem, kilka egzemplarzy Szkolnej Ilustrowanej Książki do Gramatyki zostanie przekazane również do biblioteki szkolnej.

 

Uczeń:

- wykorzystuje gotowe przykłady danej konstrukcji gramatycznej otrzymane od nauczyciela lub tworzy własne z użyciem danej konstrukcji gramatycznej, konsultuje ich poprawność z nauczycielem języka angielskiego,

- wykonuje dowolną techniką ilustrację korelującą z przykładem użycia danej konstrukcji gramatycznej, zapisuje ilustrowane zdania na komputerze, drukuje, przykleja pod ilustracjami,

- zakłada teczkę o nazwie My grammar resources, w której przez cały rok kompletuje swoje ilustracje wykonywane dowolną techniką oraz przyklejone pod nimi zdania, w których pojawia się ćwiczona na lekcji konstrukcja gramatyczna,

- tworzy pod koniec roku szkolnego swoją własną Ilustrowaną Książkę do Gramatyki wklejając do niej swoje ilustracje opisane zdaniami zawierającymi konstrukcje gramatyczne poznane i utrwalone w ciągu całego roku szkolnego; wszystkie Ilustrowane Książki do Gramatyki wezmą udział w szkolnym konkursie, autorzy najciekawszych i najbardziej oryginalnych książek do gramatyki otrzymają nagrody- niespodzianki oraz pamiątkowe egzemplarze Szkolnej Ilustrowanej Książki do Gramatyki.

 

V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

Uczniowie:

·         Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny,

·         Mają możliwość rozwijania umiejętności językowych,

·         Uczą się systematycznej pracy nad doskonaleniem wiedzy z zakresu gramatyki języka angielskiego, bardziej świadomie stosują poznawane na lekcjach konstrukcje gramatyczne,

·         Są zachęcani do tworzenia własnych przykładów z poznawanymi konstrukcjami gramatycznymi, co sprzyja zapamiętywaniu.

 

Nauczyciel:

·         Jest wspierający, motywujący, inspirujący,

·         Zachęca uczniów do podejmowania wyzwań edukacyjnych.

 

VI. Tematyka

Zawartość Ilustrowanej Książki do Gramatyki, która będzie tworzona przez uczniów, została opracowana w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla I oraz II etapu edukacyjnego. Koreluje więc ona z wykazem struktur gramatycznych objętych podstawą programową.

Przewidziano realizację innowacji w odniesieniu do następujących struktur gramatycznych.

 

I etap edukacyjny:

· odmiana czasownika be w czasie teraźniejszym · odmiana czasownika have got, · konstrukcja there is/there are, · tryb rozkazujący, · czasownik modalny can,   · czas Present Continuous, · czas Present Simple, ·  liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, · przyimki miejsca i czasu, · konstrukcja Let’s…,  · przedimki a i the, · określnik some, ·  dopełniacz saksoński ‘s, · zaimki dzierżawcze, · zaimki wskazujące this/that, 

 

II etap edukacyjny:

Czasy i konstrukcje zdaniowe • tryb rozkazujący • czasownik be oraz have got • konstrukcja there is / there are, there was / there were • konstrukcja like / love, hate + gerund • konstrukcja would like to + bezokolicznik • czasowniki + gerund lub + bezokolicznik • konstrukcje too / enough • czasowniki modalne i semi-modalne: can / can’t, must / mustn’t, may, might, could / couldn’t, should / shouldn’t, have to / don’t have to • Present Simple - czynności trwające stale lub powtarzające się • Present Continuous - czynności odbywające się w chwili mówienia lub czynności zaplanowane w przyszłości • Present Perfect – opisywanie doświadczeń, czynności, które wydarzyły się niedawno, ale brak dokładnej informacji kiedy; ich skutek jest widoczny w chwili mówienia; czynności trwające do chwili obecnej • Past Simple (czasownik be, czasowniki regularne i nieregularne) - czynności, które wydarzyły się w określonej przeszłości • Past Continuous - czynności, które trwały w przeszłości przez pewien czas lub trwały w chwili, gdy wydarzyło się coś innego • Future Simple - czynności przyszłe, przewidywanie, spontaniczne decyzje • konstrukcja be + going + to - plany i zamierzenia • Past Perfect – opisywanie czynności zaprzeszłych • zdania warunkowe typu 0, 1 i 2 • strona bierna - czas teraźniejszy

 

Rzeczowniki: • liczba mnoga rzeczowników (regularne i wybrane nieregularne) • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne • forma dzierżawcza rzeczownika (dopełniacz saksoński)

 

Przedimki: • przedimek nieokreślony a / an: • przedimek określony the • przedimek zerowy (brak przedimka) • określniki any, some, many, much, a lot of,

 

Zaimki: • wskazujace (this, these, that, those) • osobowe (I, you, he, she, it, we, they) • dzierżawcze (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs) • dopełnieniowe (me, you, him, her, it, us, them) • zwrotne (myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves) • względne (who, which, where, that, whose)

 

Przymiotniki: • przymiotniki określające kolor, rozmiar, kształt i narodowość • dzierżawcze (my, your, his, her, its, our, their) • stopniowanie przymiotników jedno i wielosylabowych (regularne i niektóre formy nieregularne) • porównania (as ... as, longer than)

 

Przysłówki: • częstotliwości (always, usually, often, sometimes, never) i ich miejsce w zdaniu • czasu przeszłego i przyszłego (last week, ago, next year, at eight o’clock, tomorrow itp.) • sposobu (slowly) • stopnia (very) • miejsca (here, there) • formy regularne i nieregularne tworzone od przymiotników (slowly, fast)

 

Spójniki: • and, but, or • next, then, after, before • because, so • if • when, while

 

Przyimki: • w okolicznikach miejsca (in, on, at, over, opposite, next to itp.) • w okolicznikach czasu (on Monday, at ... o’clock, in summer, after midnight)

 

Liczebniki: • główne • porządkowe (first, second, third, fourth, itd.)

 

VII. Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

- ankietę dotyczącą realizowanej innowacji (w styczniu oraz w czerwcu)

- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami zaangażowanymi w innowację,

- rozmowy z rodzicami.

Szczegółowa analiza wyników ankiety oraz przeprowadzonych rozmów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w podobnej lub rozszerzonej formie w przyszłości. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły w raporcie z realizacji innowacji w czerwcu 2023.

 

VIII. Spodziewane efekty

Wpływ na uczniów:

·         Rozwijanie umiejętności poprawnego wykorzystywania struktur gramatycznych ujętych w podstawie programowej na języku angielskim,

·         Zaangażowanie uczniów do współpracy z innymi,

·         Ukierunkowanie na rozwijanie kompetencji językowych wśród uczniów w ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.

Wpływ na pracę szkoły:

·         Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez innowacyjne metody pracy na języku angielskim,

·         Rozwijanie kreatywności wśród uczniów,

·         Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów, zachęcanie uczniów słabszych do podejmowania językowych wyzwań,

·         Promocja szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.

 

IX. Podsumowanie

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z samodzielnego tworzenia przez uczniów własnych przykładów poznawanych konstrukcji gramatycznych, a ilustracje wykonywane przez uczniów jako element towarzyszący zdaniom, w których ujęta została ćwiczona z nauczycielem konstrukcja gramatyczne ułatwią zapamiętywanie. Każdy uczeń swoją tegoroczną przygodę z gramatyką zakończy sukcesem- stanie się autorem własnej Ilustrowanej Książki do Gramatyki (My Illustrated Grammar Book). Motywacją będzie również perspektywa pojawienia się jego przykładów i ilustracji w szkolnym egzemplarzu Wielkiej Ilustrowanej Książki do Gramatyki (A Big Illustrated Grammar Book).

 

 

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.