Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Strona głowna -> Samorząd uczniowski -> REGULAMIN UCZNIOWSKIEJ RADY SZKOLNEJ

REGULAMIN UCZNIOWSKIEJ RADY SZKOLNEJ
Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Słowackiego w Starym Sączu

 

I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZNIOWSKIEJ RADY SZKOLNEJ

 

§1.

Samorząd w szkole tworzy cała społeczność uczniowska, jest to najważniejsza i największa organizacja szkolna, która z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną jest współgospodarzem szkoły.

 

§2.

Najwyższą władzę samorządową stanowi zebranie ogólne, które odbywa się co najmniej 1 raz w roku.

 

§3.

Prawo uczestnictwa w zebraniu ogólnym oraz prawo zabierania głosu mają wszyscy uczniowie, uczniowie pozbawieni praw ucznia nie stanowią zebrania ogólnego.

 

§4.

Prezydium Uczniowskiej Rady Szkolnej, w skład którego wchodzą:

-przewodniczący,

-zastępcy,

jest wybierane demokratyczne i przez ogół uczniów według następujących zasad:

a/ wybranym może być każdy uczeń, który ma prawo wybierania,

b/ każdemu wyborcy przysługuj tylko jeden głos,

c/ głosować można tylko osobiście,

d/ głosuje się tajnie, poprzez wrzucanie karty do głosowania do urny wyborczej.

 

§5.

Uczniowska Rada Szkolna składa się z:

a/ Prezydium Uczniowskiej Rady Szkolnej (z wyborów ogólnoszkolnych)

b/ Przewodniczących klas (z wyborów w klasach)

c/ Przedstawicieli szkolnych organizacji uczniowskich

 

§ 6.

Rzecznikiem Praw Uczniowskich jest wychowawca klasy.

 

II. WYBORY UCZNIOWSKIEJ RADY SZKOLNEJ

 

§ 7.

1. Wybory są: demokratyczne, powszechne, tajne.

2. Do przeprowadzenia wyborów powołana jest komisja wyborcza przez ustępującą Uczniowską Radę Szkolną na 1 tydzień przed wyborami.

3. Komisja zapoznaje uczniów powszechnych klas z ordynacją wyborczą, ustala wzór kart do głosowania oraz przeprowadza wybory, oblicza głosy, ogłasza wyniki.

4. Kampania wyborcza rozpoczyna się tydzień przed wyborami.

5. Do Uczniowskiej Rady Szkolnej powinno kandydować o 50% więcej osób, niż ma być w niej miejsc. Listę kandydatów umieszcza komisja wyborcza na gazetce szkolnej.

6. Do Uczniowskiej Rady Szkolnej każda klasa może wytypować dwóch kandydatów.

 

§ 8.

1. Prawo do wybierania ma każdy członek społeczności uczniowskiej niepozbawiony praw uczniowskich, a ponadto wszyscy nauczyciele i wychowawcy jako członkowie jednej wspólnej społeczności.

2. Każdemu wyborcy przysługuje tylko jeden głos.

3. Kadencja Uczniowskiej Rady Szkolnej trwa 2 lata, licząc od dnia wyboru.

4. Członek Uczniowskiej Rady Szkolnej może być z niej wykluczony, jeśli jego postępowanie jest sprzeczne ze Statutem Szkoły oraz ma problemy z nauką i zachowaniem.

5. Kandydaci Uczniowskie Rady Szkolnej typowani są przez poszczególne klasy i weryfikowani przez wychowawcę.

6. W trakcie dokonywania wyboru kandydatów w klasie należy zwrócić uwagę na cechy kandydata.

7. Wzór karty do głosowania ustala komisja wyborcza.

8. Na karcie do głosowania powinna być umieszczona alfabetycznie ułożona lista z imionami i nazwiskami kandydatów oraz klasą.

9. Komisja wyborcza oblicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów.

10. Za wybranych uważa się tych, którzy otrzymali najwyższą listę głosów.

11. W 24 godziny od momentu ukończenia wyborów komisja wyborcza ogłasza ich wyniki.

12. Wybory uzupełniające odbywają się w celu wyłonienia brakujących Członków Prezydium Uczniowskiej Rady Szkolne.

13. Wybory uzupełniające odbywają się na pierwszym walnym zebraniu Uczniowskiej Rady Szkolnej.

14. W wyborach uzupełniających biorą udział przewodniczący klas.

15. Brakujących członków wybiera się spośród zgromadzonych na walnym zebraniu Uczniowskiej Rady Szkolnej.

 

§ 9.

1. Zebranie ogólne podejmuje najważniejsze decyzje i postanowienia dotyczące życia społeczności uczniowskiej, rozpatruje kwestie sporne, ustala ramowy plan pracy.

- może decydować o odwołaniu z funkcji jakiegoś członka URS lub rozpisaniu nowych wyborów do URS

-uchwala regulamin Uczniowskiej Rady Szkolnej.

2. Prezydium Uczniowskiej Rady Szkolnej zobowiązane jest:

- współdziałać z dyrekcją szkoły, zespołami wychowawczymi, radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządami klasowymi,

- reprezentować Uczniowską Radę Szkolną na apelach szkolnych,

- dbać o przepływ informacji na temat pracy samorządu,

- inicjować akcje i imprezy o charakterze samorządowym,

- rozliczać się przed ogółem uczniów z wykonania zadań objętych planem pracy,

- dbać o dobrą atmosferę w URS

 

III. U R S

§ 10.

1. Przewodniczący Uczniowskiej Rady Szkolnej kieruje pracą całej Rady.

Do jego zadań należy:

- prowadzenie zebrań Uczniowskiej Rady Szkolnej,

- troska o wykonanie zadań zamieszczonych w planie pracy,

- kierowanie praca rad szkolnych,

- kierowanie działalnością samorządu na zewnątrz

2. Zastępcy pełnią funkcję przewodniczącego w razie jego nieobecności.

3. Przewodniczący klas - zapoznają się z bieżącymi zadaniami Uczniowskiej Rady Szkolnej, przenoszą je na grunt swojej klasy i kierują ich wykonaniem.

 

IV. UPRAWNIENIA UCZNIOWSKIEJ RADY SZKOLNEJ

 

§ 10.

1. Uczniowie mają prawo:

a/ organizowania działalności kulturowej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

b/ prawo wydawania i organizowania gazetki i szkolnego radiowęzła,

c/ prawo do zapoznania się z dokumentacją szkoły,

d/ gromadzenia za pośrednictwem RR funduszy,

e/opiekuna URS,

2. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących podstawowych praw ucznia.

 

§ 12.

Prawo dokonywania zmian w regulaminie Uczniowskiej Rady Szkolnej ma Zebranie Ogólne na wniosek URS.

 

§ 13.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2001r.

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.