Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Lider Projektu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"


Szkoła od lat podejmuje szereg działań i inicjatyw zmierzających do poprawy poziomu  bezpieczeństwa uczniów na terenie swojej placówki. Współpracuje z partnerami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły: Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Komenda Miejska Policji w Starym Sączu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starym Sączu, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Starym Sączu, Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu, Placówka Wsparcia Dziennego w Starym Sączu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Swoje liczne działania szkoła promuje na stronie internetowej, a także w środowisku lokalnym poprzez m.in. udział uczniów w akcjach charytatywnych, wolontariacie, organizując zajęcia profilaktyczne policjantów z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami, a także poprzez bieżące rozwiązywanie trudności i problemów wychowawczych z uczniami.

Koordynatorzy projektu: 

1. asp. szt. Barbara Leśniak - policyjny koordynator projektu ZPB

2. mgr Małgorzata Koszyk - szkolny koordynator projektu ZPB

3. mgr Teresa Tokarczyk - szkolny koordynator projektu ZPB

Działania podejmowane w latach 2019 - 2023:

W naszej szkole na  bieżąco eliminujemy negatywne zachowania uczniów i wszelkie przejawy agresji na terenie szkoły i poza nią. W celu rzetelnego poznania problemu przeprowadzone zostały ankiety diagnozujące:

·  Przeprowadzono ankiety diagnozujące środowiska rodzinne uczniów klas pierwszych i czwartych.

· Przeprowadzono ankiety diagnozujące środowisko szkolne uczniów pod względem bezpieczeństwa na terenie szkoły.

· Przeprowadzono diagnozę w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Zorganizowane zostały spotkania z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu na temat::

- Podstawy prawne – Ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich,

- Czynniki ryzyka, na które narażeni są młodzi ludzie,

- Bezpieczeństwo w sieci, 

- Konsekwencje prawne i emocjonalne w sytuacjach dokuczania rówieśniczego.

Przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne, w celu kształtowania właściwych  zachowań  uczniów w razie zagrożeń.

W czasie realizacji zadań programowych przeprowadzono spotkania edukacyjno – profilaktyczne z udziałem przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, Liderów Projektu ZPB, Klubu Wolontariatu i Liderów Promocji Zdrowia.

Zorganizowano spotkania edukacyjno – profilaktyczne:

- Edukacja prawna nieletnich – zagrożenia współczesnego świata ( klasy IV-VIII).

- Bezpieczna droga do szkoły – klasy I – III.

- Przeprowadzono  diagnozę wśród uczniów, rodziców i nauczycieli nt bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

- W sytuacjach szczególnych zagrożeń współpracowano z policją.

Realizowano Programy Profilaktyczno – Edukacyjne:

·   „Odblaskowa Szkoła” – wdrażanie uczniów do bezpiecznego poruszania się po drogach.

·  Program Zintegrowanej Profilaktyki „Spójrz Inaczej” – Zwrócono uwagę na mądry, zdrowy styl życia, bez alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii.

·   Program Profilaktyczny „Kreatywnie po zdrowie”.

· Współorganizowano na terenie szkoły i w środowisku lokalnym akcję dotyczącą współpracy w klasach „Działajmy Razem”.

· Koordynacja Ogólnopolskiego Programu: „Trzymaj formę” - we współpracy z pielęgniarką szkolną.

·  Współ organizacja  na terenie szkoły piątej  edycji kampanii społecznej Cartoon Network „Bądź kumplem - nie dokuczaj” Gala finałowa międzynarodowego przedsięwzięcia „Najważniejsze to grać fair i nie dokuczać. Razem pomimo różnic”, odbyła się w piątek, 6 marca 2020 roku.

·  Realizowano Program Profilaktyczny „Bliżej siebie, dalej  od uzależnień”.

·  Zorganizowano „Dzień Bezpiecznego Internetu”.

 

Działania podejmowane w latach 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017 i w latach2011 - 2013

 

 

Autor: Małgorzata Koszyk, Teresa Tokarczyk
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.