Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Strona głowna -> Dostępność niepełnosprawności -> Deklaracja dostępności cyfrowej

 Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność materiałów publikowanych na stronie podmiotowej BIP Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, której Gmina Stary Sącz jest Organem Prowadzącym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/starysacz (w części dotyczącej publikacji Szkoły) oraz strony internetowej szkoły http://www.sp2.stary.sacz.pl 

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu

Ul. Ignacego Daszyńskiego 23

33-340 Stary Sącz

Telefon: 18 446 04 81
Fax: 18 446 15 70
e-mail:
wnowak@sp2.starysacz.org.pl

Dane teleadresowe Organu Prowadzącego:

Urząd Miejski w Starym Sączu
ul. Stefana Batorego 25
33-340 Stary Sącz
Telefon: 18 449 77 06
Fax: 18 446 02 73
e-mail:
gmina@starysacz.um.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-28

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

· zamieszczone na stronie publikacje w formacie plików PDF lub skany dokumentów nie są dostępne cyfrowo  w całości, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,

· opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, dodanie napisów do zdjęć niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego,

· na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów, dodanie napisów do filmów niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego,

· poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne cyfrowo niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego,

· w miarę możliwości będziemy dokładać wszelkich starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

 

 Ułatwienia na stronie internetowej szkoły

Strony podmiotowe posiadają następujące ułatwienia:

· podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

· możliwość powiększenia wielkości liter na stronie na podstawie skalowania strony

· możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-02-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności (Szkoła Podstawowa nr 2): Wioletta Nowak

e-mail: wnowak@sp2.starysacz.org.pl

Telefon: +48 18 446 15 70

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności (Gmina Stary Sącz): Aleksander Kowal 
e-mail: 
akowal@starysacz.um.gov.pl 
Telefon: +48 18 449 77 50

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne siedziba Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu nie spełnia w pełni wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

· Do budynku prowadzą cztery wejścia. Pierwsze główne od ul. Daszyńskiego 23, drugie od strony  ul. Daszyńskiego 23 bocznym wejściem przez plac rekreacyjny przy sali gimnastycznej  - wejście wyposażone jest w podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku szkoły, trzecie od strony  ul. Daszyńskiego 23 bocznym wejściem przez plac rekreacyjny przy sali nr 5 - wejście wyposażone jest w podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku szkoły, czwarte bramą wjazdową od strony wewnętrznego placu, wejściem głównym - wejście wyposażone jest w podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku szkoły (tylko parter)

· Szerokość drzwi wejściowych pozwala wjechać osobom na wózku inwalidzkim. 

·  Budynek nie posiada parkingu.

·  W budynku nie ma windy.

· Na parterze znajduje się sekretariat szkoły jako punkt informacyjny (naprzeciw wejścia czwartego), dla osób poruszających się na wózku dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

· W celu załatwienia sprawy nauczyciel schodzi do osoby niepełnosprawnej.

· W formie wizualnej, brak oznaczeń w alfabecie Brajla i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

· Na parterze brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.