Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Strona głowna -> Rada Rodziców -> Informacje dla Rodziców

KONTAKT         INFORMACJE DLA RODZICÓW        FUNDUSZ RR

 

Informacje dla rodziców     

Czym jest Ustawa o Systemie Oświaty?

To podstawowy dokument regulujący system oświaty w Polsce to ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – UoSO. Najważniejsze zapisy dotyczące rodziców stanowią art. 50-54 ustawy.

Podstawy funkcjonowania Rady Rodziców w szkole

Obligatoryjnie w szkołach publicznych działają Rady Rodziców. W ich skład wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na zabraniu rodziców danego oddziału. Jeden rodzic reprezentuje jedno dziecko, a wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady oraz wyborów przedstawicieli rad oddziałowych.

Uprawnienia Rady Rodziców:

1.¤¤Występowanie do Dyrektora i Rady Pedagogicznej szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;

2.¤¤Uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczna, programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci. Program wychowawczy jest realizowany przez nauczycieli;

3.¤¤Uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;

4.¤¤Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, jeżeli taki obowiązek został na szkołę nałożony oraz opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły. Uzyskanie porozumienia w sprawie obu tych programów jest niezwykle ważne, ponieważ jeżeli Rada Rodziców w terminie 30¤dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie chociażby jednego z tych programów, programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (kuratorium). Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. W szkołach niepublicznych programy te ustala organ wskazany w statucie.

Rada Rodziców w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z¤dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa ustalony przez nią regulamin.

 

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.